CoPassion– tutkimushanke toteutti keväällä 2015 luonteenvahvuusintervention Espoon kaupungin päiväkodin johtajille. Intervention tavoitteena oli tuoda osallistujien arkeen positiivisen psykologian tutkittua tietoa hyvinvoinnin, työssä jaksamisen ja oman esimiestyön kehittämisen tueksi.

Luonteenvahvuusinterventio kesti 6 viikkoa ja luennot (3h) pitivät sisällään myös pariharjoituksia sekä ennakkotehtävän (VIA- luonteenvahvuusmittarin täyttäminen).

Intervention runko:

  1. Positiivinen psykologia – mitä, miksi ja kenelle?
  2. Positiivinen pedagogiikka ja luonteenvahvuudet
  3. Luonteenvahvuudet: ydinvahvuudet ja niiden käyttämisen yhteys hyvinvointiin ja onnellisuuteen
  4. Myönteisten tunteiden voima
  5. Myötätunto ja itsemyötätunto (self-compassion)
  6. Myötätunto ja luonteenvahvuudet työelämässä

YDINVAHVUUKSILLA TOIMIMINEN ENERGISOI, EI VÄSYTÄ

Kulunut vuosikymmen on osoittanut yhä kasvavaa mielenkiintoa luonteenvahvuuksia kohtaan. Niiden merkitystä ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä on jo tutkittu paljon ja monessa eri kontekstissa. Erilaiset vahvuuspohjaiset interventiot ovat lisänneet suosiotaan niin koulumaailmassa, työelämässä kuin ihmisten henkilökohtaisessa elämässä.

Jokaisella meistä on 3-7 ydinvahvuutta, joiden tietäminen ja aktiivinen käyttäminen lisäävät hyvinvointia, onnellisuutta ja vähentävät stressiä. Vahvuuksilla toimiessamme olemme parhaimmillamme ja eniten aitoja itsejämme. Myös sitoutuminen on korkealla ja asioiden tekeminen omilla vahvuuksilla on hyvin energisoivaa. Ydinvahvuuksilla toimiessaan ihmisen ”todellinen minä” tulee esille ja näissä tilanteissa on vahvasti läsnä lukuisia päällekkäisiä myönteisiä tunteita.

Parhaimmillaan ydinvahvuuksien käyttäminen johtaa Flow-tilaan, jolloin aika ja paikka unohtuvat, eikä tekeminen väsytä, vaan päinvastoin. Toimiessaan ydinvahvuuksillaan ihminen oppii nopeammin ja hän on sisäisesti motivoitunut käyttämään vahvuuksiaan.

VAHVUUKSIEN TUNNISTAMINEN LISÄÄ VALMIUTTA KOHDATA HAASTEITA 

Vahvuudet tulevat esille myös vaikeuksia tai haasteita kohdatessa. Kun tiedät, että sinulla on elämässäsi ydinreservinä omat vahvuutesi, tämä lisää resilienssiä eli toipumiskykyä. Omien vahvuuksiemme avulla voimme sankaroitua ja löytää intohimoa elämään ja työhön.

Aivomme on viritetty toimimaan ydinvahvuuksillamme, siis asioilla, joissa olemme parhaimmillamme. Jos kuljemme elämän läpi, ilman että tiedämme, missä olemme hyviä ja mitkä ovat vahvuutemme, meiltä jää uupumaan paljon oppimisen kokemuksia, mahdollisuuksia, itseluottamusta ja uskoa itseemme.

Vahvuuksien käyttäminen saa ihmiset tuntemaan itsensä arvokkaiksi ja se lisää myönteistä palautetta kanssaihmisiltä, mikä taas lisää pystyvyyden tunnetta ja yhteyden kokemusta toisten ihmisten kanssa.

MYÖNTEINEN VUOROVAIKUTUS TAPAHTUU MIKROHETKISSÄ

Intervention tavoitteena oli lisätä osallistujien tietoisuutta omista ja toistensa vahvuuksista sekä tarjota ideoita siitä, miten esimiehet voivat hyödyntää työntekijöiden vahvuuksia työpaikalla. Tämä on omiaan lisäämään myös myötätuntoista organisaatiokulttuuria. Myötätunto, empatia ja myötäinto syntyvät sitä helpommin, mitä paremmin toisemme tunnemme.

Jos kykenemme yhä useammin kohtaamaan toisemme myönteisen uteliaasti, arvostavalla silmällä, joka ensisijaisesti etsii vahvuuksia ja hyviä asioita toisista, työpaikalla synnytetään yhä enemmän myönteisen vuorovaikutuksen mikrohetkiä. Nämä mikrohetket rakentavat kulttuuria, joka tukee mm. työntekijöiden hyvinvointia, luovuutta sekä sopeutumista ja resilienssiä muutoksissa.

Interventio rakentui vahvasti kasvun asenteelle; ajatukselle siitä, että voimme kaikki kehittyä jatkuvasti.  Tämä on mahdollista mm., kun tulemme arjessa yhä tietoisemmiksi omista ajatuksistamme, mielen mekanismeista ja oman sisäisen puheen vaikutuksesta toimintaamme.

“Watch your thoughts, they become words; watch your words, they become actions; watch your actions, they become habits;watch your habits, they become character; watch your character, for it becomes your destiny.”

– Frank Outlaw