Positiivinen pedagogiikka tuo esiin potentiaalin meissä kaikissa

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus myönteiseen kasvuun, joka tapahtuu välittävässä ja turvallisessa vuorovaikutuksessa. Lapsi kehittyy yhteydessä toisiin ihmisiin, ja minuus sekä sosiaalinen pääoma rakentuvat päivittäisten kohtaamisten ja kokemusten kautta.  Haluan tehdä työtä ja tutkimusta, jonka lähtökohtana on lapsissa ja nuorissa olevan potentiaalin löytyminen, jotta jokainen lapsi ja nuori löytäisi omat vahvuutensa, kyvykkyytensä ja uskaltaisi lähteä onnistumaan elämässään!

HYVÄÄN KESKITTYVÄLLÄJA KANNUSTAVALLAOTTEELLA LUOMMETODELLISIA SILTOJATOISTEMME VÄLILLEJA SAAMME AIKAANPOSITIIVISIAKETJUREAKTIOITA

Positiivinen pedagogiikka on pedagoginen suuntaus, joka pohjautuu positiivisen ja humanistisen psykologian viitekehykseen ja tutkittuun tietoon.  Opetuksessa korostuu jokaisen lapsen ja nuoren arvostava kohtaaminen, vaikeuksissa auttaminen ja ennen kaikkea hyvän huomaaminen.  Pedagogiikan keskiössä on luonteenvahvuuksien ja sosio-emotionaalisten taitojen arvostaminen ja opettaminen, yhtä lailla kuin perinteisen kouluaineiden opettaminen. Keskeistä on ymmärtää myönteisten tunteiden ja lämpimän vuorovaikutuksen merkitys hyvälle oppimiselle ja kasvulle. Positiivisen pedagogiikaan tutkimusta ja käytännön oppeja voidaan soveltaa kaikkeen päiväkodeissa ja kouluissa sekä toisella asteella tapahtuvaan kasvatus- ja opetustyöhön. Monipuolisia toimintamalleja on tutkitusti jalkautettu lapsista vanhuksiin, sillä meistä jokainen tarvitsee apua omien vahvuuksien tunnistamiseen ja myönteisen palautteen sekä rohkaisun saamiseen. Harjoitteita voidaan tehdä myös kotona, jolloin positiivinen pedagogiikka tukee perheen myönteistä tunneilmapiiriä ja antaa eväitä vahvistavaan vuorovaikutukseen.

ALASTA RIIPPUMATTAMENESTYMMELUONTEEN-TAITOJEMMEANSIOSTA.KOSKA OLEMMESINNIKKÄITÄ, ROHKEITA,KYKENEMME LUOVUUTEENJA ITSEMME SÄÄTELYYN.

Positiivisen pedagogiikan keinoin voimme harjoittaa kykyämme havaita myönteisiä tunteita ja myös tavoitteellisesti lisätä myönteisiä kokemuksia arkeen. Kun lapsi ja nuori harjoittelee huomaamaan omat onnistumisensa, kokemukset muuttavat häntä pysyvästi vahvemmaksi ja hän löytää puskuria myös elämän vastoinkäymisten varalle.

PÄRJÄÄMISEMME ONKIINNI KYVYSTÄMMETULLA TOIMEENTOISTEN KANSSA,TUNTEA EMPATIAAJA ANTAA TUKEA,JOHTAA JA OLLAJOHDETTAVINA.

HUOMAA HYVÄ!

1.
ARVOSTA
MIKROHETKIÄ!

2.
PYSÄHDY
IHMETTELEMÄÄN
HYVÄN
YLIVALTAA!

3.
KOULUTA
SILMÄÄ!

4.
ANNA
HYVÄLLE
SANAT!

5.
TEE
SIITÄ TAPA
JA TOTTUMUS!

6.
NAUTI!

TUTUSTU TYÖKALUIHIN!