Tutkimukseni


Väitöstyöni tavoitteena on luoda vahvuuskeskeinen opetuksen malli suomalaiseen peruskouluun. Tutkimukseni on toteutettu vuosina 2015-2016 Espoon kaupungissa positiivisen psykologian interventioilla (N=3).
Tutkimukseni tavoitteena on keskittyä tutkimaan, miten luonteenvahvuuksia voi opettaa ja miten oppilaat, opettajat ja vanhemmat kokevat vahvuusperustaisen opetuksen. Tavoitteena on myös syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja hyvinvoinvoinnin mahdollistaminen vaativan erityisen tuen opetuksessa. Keskeistä on ollut tukea erityisoppilaiden vahvuuksien löytymistä ja käyttämistä jokaisessa koulupäivässä, tärkeänä osana oman oppimispolun rakentamisessa.

Suomessa ei ole aiemmin testattu kontrolloitua vahvuuksien opetukseen ja positiiviseen psykologiaan keskittyvää ohjelmaa. Positiivinen kasvatus on koko koulun asia, se ei ole kurssi onnellisuudesta, vaan sen perusta on rakenteissa, asenteissa, koulun ilmapiirissä ja hyvinvoivissa opettajissa, jotka myös tiedostavat omat vahvuutensa. 

Neljännen tutkimusinterventioni tavoitteena on tutkia samoja positiivisen psykologian teemoja johtamisen näkökulmasta osana Copassion- tutkimushanketta. Tämän tutkimushankkeen johtajana toimii prof. Anne Birgitta Pessi. 

Väitöstutkimukseni ohjaajana toimivat Helsingin ylipiston OKL:stä dos. Lotta Uusitalo-Malmivaara ja prof. Kristiina Kumpulainen.

Helsingin yliopisto  copassionlogo

”Study 1: ”Vahvuuksilla vahvaksi” kevätlukukausi 2015.

N=100 5.-6. luokkalaista Espoossa. Verrokit N=100.

Väitöstutkimukseni ensimmäisessä tutkimuksessa pilotoin kevätlukukaudella 2015 luonteenvahvuuksiin keskittyvän opetusohjelman suomalaiseen peruskouluun. Kehitin 16 oppitunnin intervention, jossa opetin neljälle luokalle luonteenvahvuuksista, omien vahvuuksien tunnistamisesta ja kehittämisestä, kasvun asenteesta (vrt. Growth mindset/C. Dweck) ja myönteisestä, vahvistavasta sisäisestä puheesta. Intervention alussa jokainen osallistuja teki suomeksi käännetyn VIA- Values In Action- luonteenvahvuusmittarin. 

LUE LISÄÄ...

”Study 2”: ”Vahvuuksilla voimaa” lukuvuosi 2015-2016.

N=yli 300 1.-9- luokkalaista, yli 20 opettajaa ja 10 koulua Espoossa. Verrokit N=noin 200.

Väitöstutkimukseni toisessa osassa tavoitteena oli laajentaa ja kehittää kevätlukukaudella 2015 pilotoitua luonteenvahvuuksiin keskittyvää opetusohjelmaa koskemaan koko perusopetusta. Tutkimukseen osallistui ilokseni innokkaita ja motivoituneita opettajia 11 koulusta. Tutkimusasetelma oli todella mielenkiintoinen, koska sain mukaan sekä aineenopettajia, luokanopettajia että erityisluokanopettajia. Lisäksi oli hyvin mielekästä kehittää oppimateriaalia 1.-9.- luokkalaisille ja kuulla heidän kokemuksiaan ohjelmasta.

LUE LISÄÄ...

”Study 3”: Vahvuusperustaisen opetuksen kehittäminen vaativan erityisen tuen ryhmässä

Kesto lukuvuosi 2015-2016, N=10 erityisen tuen oppilasta

Aloittaessani uuden opetusryhmän kanssa elokuussa 2015 asetin tavoitteeksi tutkia miten vahvuusperustainen opetus sopii erityisen tuen luokkaan. Tavoiteenani oli läpi lukuvuoden kehittää vahvuusperustaista opetusta ja havainnoida sen vaikutuksia oppilaisiin, kodin ja koulun väliseen vuoropuheluun.

LUE LISÄÄ...

”Study 4”: Myötätunnon mullistava voima

Olen tutkijana mukana CoPassion– tutkimushankkeessa. Myötätunnon mullistava voima (CoPassion) -tutkimushanke selvittää, ovatko myötätuntoiset työpaikat hyvinvoivia työpaikkoja, joissa työntekijät kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä. Mahtuvatko kilpailukyky ja inhimillisyys samaan organisaatioon. CoPassion- tutkimushankkeessa keskityn luonteenvahvuusinterventioiden suunnitteluun ja kouluttamiseen espoolaisille päiväkotien johtajille, asiantuntijoille ja esimiehille. Copassion- Interventioissa keskitytään tutkimaan luonteenvahvuuksien tunnistamisen, käyttämisen ja kehittämisen mahdollisuuksia työelämässä ja erityisesti kehitetään työkaluja johtamisen tueksi. 

LUE LISÄÄ...